Przychodnia Rehabilitacji Leczniczej
REHABILITACJA - KOBIELSKA

Przychodnia Rehabilitacji Leczniczej REHABILITACJA-KOBIELSKA
Regulamin Udzielania Świadczeń Medycznych

1. Definicje ogólne

Regulamin  określa zasady umawiania i wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w Przychodni.
Korzystanie ze świadczeń medycznych Przychodni oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
Słowniczek:
- Przychodnia - Przychodnia Rehabilitacji Leczniczej Rehabilitacja-Kobielska - zakład podmiotu leczniczego zarejestrowanego w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem księgi rejestrowej: 000000160549.
- Pacjent - osoba fizyczna, której udzielane są świadczenia medyczne, lub która: zasięga informacji na ich temat, oczekuje na ich wykonanie lub umawia wizytę, jak również opiekun prawny takiej osoby.
- Świadczenie - świadczenie medyczne/lecznicze udzielane Pacjentowi w ramach realizowanej w Przychodni terapii, badań lub porad.
- Terapeuta - fizjoterapeuta lub lekarz wykonujący Świadczenie.
- Wizyta - przybycie i pobyt Pacjenta w Przychodni w celu otrzymania Świadczenia.
- Rejestracja - komórka organizacyjna Przychodni, której personel prowadzi terminarz Wizyt, uzgadnia terminy ich wykonania, przyjmuje płatności oraz udziela niezbędnych informacji.

2. Umówienie Wizyty


Termin Wizyty jest ustalany wyłącznie z Rejestracją : osobiście, telefonicznie lub przez Internet (za pośrednictwem dedykowanego serwisu).
Przychodnia realizuje Świadczenia lecznicze wyłącznie na umówionych w ten sposób Wizytach.
Umówienie Wizyty jest równoznaczne ze złożeniem przez Pacjenta oświadczenia o:
- zgodzie na wykonanie uzgodnionych Świadczeń;
- zobowiązaniu się do ujawnieniu wszelkich informacji o swym stanie zdrowia, mogących mieć wpływ na dobór i przebieg terapii;
- przyjęciu do wiadomości, że wykonanie niektórych Świadczeń może powodować przejściowe i krótkotrwałe uczucie dyskomfortu i/lub nasilenia się dolegliwości bólowych;
- przyjęciu do wiadomości, że w każdej chwili Pacjentowi przysługuje prawo do przerwania Wizyty, co będzie równoznaczne z uznaniem jej za odbytą.
Umówione Wizyty mogą być potwierdzane przez Rejestrację telefonicznie i/lub SMSem i/lub emailem przed terminem ich wykonania.

3. Wybór rodzaju Świadczenia


Przy pierwszej Wizycie, Pacjent jest obowiązany do wyboru Świadczenia zgodnego z posiadanym skierowaniem lekarskim, a w razie nieposiadania skierowania - do wyboru konsultacji lub badania.
Przy kolejnej Wizycie, Pacjent powinien wybrać Świadczenie ustalone wcześniej z Terapeutą.
Ostateczną decyzję o rodzaju wykonywanego Świadczenia podejmuje Terapeuta.
W razie braku wystarczająco precyzyjnego rozpoznania medycznego - Terapeuta może powstrzymać się od wykonywania terapii i w ramach konsultacji zalecić wykonanie dodatkowych badań.

4. Anulowanie WizytyW razie niepotwierdzenia przez Pacjenta umówionej uprzednio Wizyty (również w wyniku braku możliwości kontaktu z Pacjentem), Rejestracja może tę Wizytę anulować.
Rejestracja anuluje Wizytę w razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie umówionych Świadczeń, o czym bezzwłocznie poinformuje Pacjenta telefonicznie i/lub SMSem i/lub emailem.

5. Odwołanie Wizyty


Pacjent może odwołać umówioną Wizytę w każdej chwili, nie później jednak niż na 24 godziny przed jej terminem: osobiście, telefonicznie, SMSem, a w przypadku Wizyty umówionej online - również przez Internet (klikając w link umieszczony w emailu z potwierdzeniem rejestracji Wizyty).
W przeciwnym razie Przychodnia ma prawo uznać tę Wizytę za odbytą.
W uzasadnionych przypadkach Wizyta może też zostać przełożona na inny termin.

6. Rejestracja Pacjenta. Przetwarzanie Danych Osobowych (RODO)


Przed rozpoczęciem Wizyty Pacjent podaje Rejestracji swoje dane osobowe wymagane do założenia prowadzonej
przez Przychodnię dokumentacji medycznej i tym samym wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
Administratorem danych osobowych Pacjenta jest R-K kontakt: biuro@rehabilitacja-kobielska.pl
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Świadczeń oraz obowiązków w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej wynikających ze stosownych przepisów, w szczególności - z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Szczegółowe zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zawarte są w Informacji o Przetwarzaniu Danych Osobowych dostępne na stronie internetowej Przychodni.

7. Informacje o stanie zdrowia Pacjenta


Przy pierwszej Wizycie Pacjent jest zobowiązany przedstawić wyczerpująco swój stan zdrowia, udostępnić posiadaną dokumentację medyczną oraz udzielić wszelkich innych informacji mogących mieć wpływ na właściwe i bezpieczne wykonanie Świadczenia.
Przy kolejnych Wizytach Pacjent powinien poinformować Terapeutę o ewentualnych zmianach wskazanych powyżej okoliczności lub o pojawieniu się nowych okoliczności związanych ze swym stanem zdrowia lub mogących mieć wpływ na wykonanie Świadczeń.

8. Przeciwwskazania do Świadczeń


Generalne przeciwwskazania do udzielenia Świadczeń obejmują osoby z chorobą zakaźną lub objawami takiej choroby (np. z gorączką, kaszlem, osłabieniem), a także - o ile Terapeuta nie zadecyduje inaczej - z ranami otwartymi, zmianami skórnymi, złamaniami kości.
Szczegółowe przeciwwskazania są rozpoznawane przez Terapeutę na podstawie informacji i dokumentacji medycznej udostępnionej przez Pacjenta, ankiety, badania funkcjonalnego i wywiadu.
Na podstawie takiego rozpoznania terapeuta dobiera optymalny sposób i przebieg terapii lub rekomenduje podjęcie innych kroków.

9. Przygotowanie do Wizyty


Podczas udzielania Świadczeń Pacjenta obowiązuje wygodny, niekrępujący ruchów strój (np. dres sportowy), zmiana obuwia (szczególnie w okresie jesienno-zimowym) oraz zachowanie higieny osobistej.
W tym celu do dyspozycji Pacjenta są: szatnia z zamykanymi na klucz szafkami, toalety oraz prysznic.
Przychodnia nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Pacjenta (w tym również - w szafkach), dlatego Pacjent nie powinien przynosić ze sobą i pozostawiać bez nadzoru wartościowych i cennych przedmiotów (w szczególności biżuterii, dużych kwot pieniędzy, drogich elementów garderoby).
Przychodnia zapewnia podstawowe jednorazowe materiały higieniczne. Pacjenci mogą też korzystać ze swoich własnych środków higieny osobistej - stosownie do swych własnych wymagań i przyzwyczajeń w tym względzie. Pacjenci chcący skorzystać z prysznica winni korzystać z własnych ręczników i środków czystości.

10. Rozpoczęcie Wizyty


Udzielanie Świadczeń rozpoczyna się punktualnie o umówionej godzinie. Spóźnienie może spowodować odpowiednie  skrócenie wizyty o czas spóźnienia.
W przypadku pierwszej wizyty Pacjent powinien przyjść ok. 10 minut wcześniej w celu założenia dokumentacji medycznej i przekazania pozostałych informacji niezbędnych do realizacji Świadczenia. 
W przypadku kolejnych wizyt Pacjent powinien przyjść do Przychodni na tyle wcześniej, by zdążył przygotować się do wykonania Świadczenia.

11. Przebieg Wizyty


Świadczenia są udzielane przez Terapeutów w trakcie Wizyty w lokalu Przychodni.
Do Przychodni wstęp mają wyłącznie Pacjenci, a w uzasadnionych wypadkach - również z osobą towarzyszącą.
Personel Przychodni ma obowiązek dołożenia wszelkich starań dla osiągnięcia optymalnego efektu terapeutycznego oraz satysfakcji i komfortu Pacjenta w trakcie Wizyty. 
Uwagi i skargi na  zachowanie personelu lub funkcjonowanie Przychodni można zgłaszać bezpośrednio na adres email dyrekcji: biuro@rehabilitacja-kobielska.pl , z gwarancją zachowania pełnej poufności.
Pacjent powinien stosować się do poleceń i wskazówek Terapeuty i poinformować go niezwłocznie, gdy źle się poczuje.
Pacjent w każdej chwili i bez podawania przyczyn ma prawo przerwać Wizytę.
Przerwana Wizyta jest uznawana za odbytą.

12. Porządek i bezpieczeństwo w Przychodni


Osoby przebywające w Przychodni lub umawiające Wizytę mają obowiązek zachowywać się stosownie do okoliczności i miejsca, w jakim się znajdują oraz stosować się do poleceń personelu Przychodni.
W szczególności Pacjent proszony jest o wyciszenie lub wyłączenie telefonu komórkowego i powstrzymanie się od głośnych rozmów.
W razie niestosownego stanu bądź zachowania Pacjenta i/lub osób towarzyszących, personel Przychodni ma prawo do natychmiastowego przerwania Wizyty i wezwania do opuszczenia Przychodni. W szczególności nastąpi to w przypadku osób:
- nietrzeźwych (będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających),
- zachowujących się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób i mienia w Przychodni,
- zakłócających porządek i pracę w Przychodni,
- naruszających spokój i komfort innych osób,
- niestosujących się do poleceń personelu.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Przychodnia jest objęta monitoringiem audio-wizyjnym z systemem automatycznego wzywania ekip interwencyjnych ochrony.

13. Płatności


Pacjent dokonuje zapłaty za Świadczenia z góry, zgodnie z obowiązującym cennikiem:
- gotówką, kartą, a wyjątkowo - przelewem na rachunek bankowy Przychodni,
- w Rejestracji,
- za pokwitowaniem w formie paragonu fiskalnego.
Wykonanie Świadczenia winno nastąpić nie później niż w okresie 3 miesięcy od jego wykupienia.
W uzasadnionych przypadkach płatność może zostać dokonana po zakończeniu wizyty.
Płatność za Wizytę anulowaną przez Rejestrację lub odwołaną przez Pacjenta nie później, niż na 24 godziny przed jej terminem (patrz pkt 5) - podlega zaliczeniu na poczet takiej samej Wizyty umówionej w przyszłym terminie lub zwrotowi w całości, z zastrzeżeniem zwrotu za niewykorzystane Świadczenia wykupione w ramach Pakietu.
Na życzenie Pacjenta i po wykonaniu wszystkich wykupionych Świadczeń, Przychodnia wystawi fakturę na podstawie wydanego wcześniej paragonu.

14. Regulamin Pakietów Rehabilitacyjnych


Pakiet Rehabilitacyjny stanowi przedpłatę za serię Świadczeń udzielanych jednemu Pacjentowi, połączoną z rabatem finansowym.
Należność za Pakiet jest płatna z góry, tj. najpóźniej przy pierwszej Wizycie z Pakietu, na zasadach określonych w pkt 13.
Wykorzystanie wszystkich Świadczeń wchodzących w skład Pakietu winno nastąpić najpóźniej w okresie 3 miesięcy od jego wykupienia.
W każdej chwili Pacjent ma prawo do rezygnacji z wykupionego Pakietu, z uwzględnieniem pkt 5.
W takiej sytuacji Przychodnia zwraca Pacjentowi cenę Pakietu pomniejszoną o koszt już wykonanych Świadczeń, obliczony według stawek cennika obowiązujących dla pojedynczych Świadczeń.
Podstawą zwrotu niewykorzystanego Pakietu jest paragon fiskalny dokumentujący jego zakup.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2022-01-01.

LOKALIZACJA


Warszawa Praga-Południe
ul. Kobielska 17, Grochów

w sąsiedztwie:
Rondo Wiatraczna i ul. Grochowska

KONTAKT Rejestracja:

22 370 20 63 lub 609 042 009
lub umówienie wizyty online:
(link otwiera naszą stronę w innym serwisie)

ZAPRASZAMY!


od
PONIEDZIAŁKU
do
PIĄTKU

w godzinach
od 8:00 do 20:00
Copyright (c) 2024 Przychodnia Rehabilitacji Leczniczej REHABILITACJA-KOBIELSKA, Wszelkie Prawa Zastrzeżone