Przychodnia Rehabilitacji Leczniczej
REHABILITACJA - KOBIELSKA

Przetwarzanie danych osobowych - informacja dla pacjenta wynikająca z RODO


Rehabilitacja-Kobielska S.C. jako podmiot leczniczy przetwarza dane osobowe pacjentów zgodnie z obowiązującymi od dn. 2018-05-25 przepisami RODO. Poniżej znajdują się wszelkie wymagane informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Rehabilitacja-Kobielska S.C.

1. Przedmiot ochrony. Zakres. Źródło.

Ochroną objęte są dane osobowe pacjenta niezbędne do zorganizowania i  wykonania świadczenia zdrowotnego. W zakres przetwarzanych danych osobowych pacjenta wchodzą w szczególności:
Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, numer PESEL lub data urodzenia, płeć, adres zamieszkania, ewentualnie dane identyfikacyjne osób trzecich upoważnionych do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia pacjenta.
Dane o stanie zdrowia: wszelkie informacje niezbędne do rzetelnej oceny ogólnego stanu zdrowia, chorób, problemów zdrowotnych lub urazów, postawienia trafnej diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu terapii.
Dane kontaktowe: numer telefonu i/lub adres email umożliwiające kontakt z pacjentem i właściwą organizację procesu terapii.
Dane osobowe pacjenta (i ew. osób trzecich wskazanych przez pacjenta) są udostępniane przez samego pacjenta. Dane te nie są przez Rehabilitacja-Kobielska S.C. weryfikowane, czy uzupełniane z innych źródeł. Tym samym pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za rzetelność i kompletność udostępnionych danych.

2. Administrator


Administratorem danych osobowych jest Rehabilitacja-Kobielska S.C. z siedzibą w Warszawie (01-699) ul. Parandowskiego 17

3. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Pacjent może kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail:  biuro@rehabilitacja-kobielska.pl.

4. Cel przetwarzania danych osobowych pacjenta


- Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. W/w przepisy nakładają na Rehabilitacja-Kobielska S.C. obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjentów.
- Właściwa pod względem merytorycznym realizacja świadczeń zdrowotnych (dane o stanie zdrowia, przebytych chorobach i terapii, np.: wyniki badań, dokumentacja szpitalna, karta pac.).
- Właściwa pod względem organizacyjnym realizacja świadczeń zdrowotnych (dane kontaktowe: nr telefonu, email).
- Realizacja obowiązków wynikających z przepisów rachunkowych i podatkowych, w szczególności obejmujących wystawianie faktur i rachunków oraz stosowanie kas rejestrujących.
- Dokumentowanie prowadzonej działalności pod kątem rozpatrywania ewentualnych sporów i roszczeń.
Pacjent winien niezwłocznie powiadomić Administratora o każdym stwierdzonym przypadku użycia danych osobowych niezgodnie z celem określonym w niniejszej informacji.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych pacjenta

Obowiązkowe przetwarzanie danych pacpacjenta odbywa się na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a także przepisów i dobrych praktyk regulujących wykonywanie zawodów lekarza i fizjoterapeuty:
ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

W zakresie danych nie podlegających obowiązkowemu przetwarzaniu - podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona zgoda pacjenta oraz prawnie uzasadniony interes Rehabilitacja-Kobielska S.C. (jako administratora), zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

6. Prawa pacjenta


Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Pacjent może też złożyć Administratorowi - Rehabilitacja-Kobielska S.C. - sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
W razie uznania, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO, pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych.

7. Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany (profilowanie)


Dane osobowe pacjenta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże w sposób, który nie będzie wywoływać wobec pacjenta żadnych skutków.
Profilowanie danych osobowych przez Rehabilitacja-Kobielska S.C. może polegać na przetwarzaniu danych pacjenta (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub statystyk na temat preferencji oraz potrzeb pacjenta.

8. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych


Dane osobowe pacjenta będą udostępniane przez Rehabilitacja-Kobielska S.C. osobom trzecim wyłącznie w celu realizacji świadczeń zdrowotnych. W szczególności osobami tymi będą lekarze i fizjoterapeuci  wykonujący świadczenia zdrowotne oraz inne osoby współpracujące z Rehabilitacja-Kobielska S.C. (np. pracownicy rejestracji i recepcji, informatycy).
Osoby trzecie, którym Rehabilitacja-Kobielska S.C. udostępnia lub przekazuje dane osobowe w ramach prowadzonej działalności leczniczej mogą wykorzystywać te dane wyłącznie w celu realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach współpracy z Rehabilitacja-Kobielska S.C., z zachowaniem należytej poufności - nie mają prawa przekazywać lub udostępniać tych danych innym osobom, publikować ich, ani wykorzystywać do innych celów (np. marketingowych).
Pacjent winien niezwłocznie powiadomić Administratora o każdym stwierdzonym przypadku użycia danych osobowych niezgodnie z celem określonym w niniejszej informacji.
Rehabilitacja-Kobielska S.C. nie planuje obecnie  przekazywać dane osobowe pac. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Czas przechowywania danych osobowych pacjenta

Rehabilitacja-Kobielska S.C. przechowuje dane osobowe pacjenta podlegające obowiązkowemu przetwarzaniu przez okres określony w stosownych przepisach. I tak będzie to okres:
- dla dokumentacji medycznej - 20 lat od dnia ostatniego wpisu;
- dla dokumentacji podatkowej i rachunkowej - 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, którego dany dokument dotyczy.
W przypadku pozostałych danych - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z udzielonych świadczeń zdrowotnych, nie dłużej niż przez okres 20 lat.

LOKALIZACJA


Warszawa Praga-Południe
ul. Kobielska 17, Grochów

w sąsiedztwie:
Rondo Wiatraczna i ul. Grochowska

KONTAKT Rejestracja:

22 370 20 63 lub 609 042 009
lub umówienie wizyty online:
(link otwiera naszą stronę w innym serwisie)

ZAPRASZAMY!


od
PONIEDZIAŁKU
do
PIĄTKU

w godzinach
od 8:00 do 20:00
Copyright (c) 2024 Przychodnia Rehabilitacji Leczniczej REHABILITACJA-KOBIELSKA, Wszelkie Prawa Zastrzeżone